Strabag - postup prací

Hlavní stránka Aktuality Strabag - postup prací

9.8.2021

Vážení vlastníci a uživatelé areálu,

     Jak jistě víte, společnost Strabag má již několikaměsíční skluz v projektu oprav hydroizolace. Z faktického stavu stavby a přístupu společnosti Strabag k opravám nařízeným soudem je jasné, že nedodrží ani slíbený termín dokončení prací 16. 8. 2021. Přes opakované výzvy jsme dodnes neobdrželi aktualizovaný harmonogram.

      Členové výboru ve spolupráci se správou připravili a odeslali dopis na představenstvo společnosti Strabag jak v ČR, tak i na mateřskou společnost v Rakousku, kde jsme informovali o časovém skluzu, chaotickém postupu, neprofesionálním přístupu a dle našich externích konzultantů i o nedostatečném technickém řešení vad zatékání.

     SVJ obdrželo odpověď na dopis, ve kterém představenstvo společnosti Strabag tvrdí, že se neztotožňuje se závěrem rozhodčího soudu, konstatovalo nutnost prodloužení prací a změnu termínu dokončení projektu. S politováním Vás tímto musíme informovat, že představenstvo společnosti inzerovalo termín dokončení k 26. 9. 2021 a termín uvedení areálu do původního stavu k 5. 10. 2021. Z dosavadních zkušeností, kdy Strabag nedodržel žádný ze zaslaných harmonogramů, musíme dodat, že pokud zůstane pracovní nasazení na stejné úrovni, nepovažujeme termín dokončení za reálný.

     Členové výboru a správy SVJ se i nadále plně věnují kontrole stavby, což zahrnuje spolupráci a komunikaci s právními zástupci SVJ, soudnými znalci, účast na kontrolních dnech, denní dokumentovaní postupu a způsobu práce či komunikaci s vlastníky či nájemníky. Součinnost, ke které nás zavázal soud klade výrazně zvýšené nároky na členy správy i výboru, ať už jsou to zvýšené nároky na úklid kvůli vysokému množství prachu a špíny ze stavby, technická asistence Strabagu a nepřetržité vysávaní vody z prostoru garáží pracovníky údržby SVJ.

     Přesto, že Strabag nedodrží soudem danou lhůtu, na radu právních zástupců SVJ musíme umožnit pokračování v opravách.

Prosíme i nadále o zvýšenou opatrnost v okolí vchodů budov, před kterými práce probíhají. Pokud je to možné, používejte zadní vchod nebo vchod přes garáže.

     Omlouváme se za zhoršené podmínky a děkujeme za pochopení.

 

Výbor a členové správy.

________________________________________________________________________________________________________________________

Dear residents,

     As you may know, Strabag is several months behind schedule in hydroinsulation repair project. From the actual state of the construction site and Strabag's approach to repairs ordered by the court, it is clear that it will not meet the promised deadline of 16th of August 2021. Despite repeated requests we have not yet received an updated schedule.

     The members of the committee in cooperation with the SVJ management prepared and sent a letter to the Board of Directors of Strabag both in the Czech Republic and the parent company in Austria, where we informed about time lag, chaotic process, unprofessional approach and according to our external consultants also insufficient technical solution of repair.

     SVJ received a reply to our letter in which the board of Strabag stated that it did not agree with the conclusion of the arbitral tribunal, stating the need to extend the work and change the deadline for completion of the project. We regret to inform you that the Strabag‘s Board of Directors advertised the date of completion as of September 26, 2021 and the date of restoration of Korunni Dvur to its previous condition as of October 5, 2021. From previous experience, when Strabag did not adhere to any of the submitted schedules, if work commitment remains at the same level, we do not consider the completion date to be realistic.

     Members of the SVJ committee and administration continue to be fully involved in monitoring of the construction process, which includes cooperation and communication with SVJ lawyers, forensic experts, participation in inspection days, daily documentation of the process and method of work or communication with owners or tenants. The cooperation to which the court obliged us places significantly increased demands on members of the administration as well as committee, whether it is increased demand for cleaning due to high amounts of dust and dirt from the construction, technical assistance to Strabag and continuous vacuuming of water from garage areas by SVJ maintenance staff.

    Despite the fact that Strabag won‘t meet the deadline set by the court, we must allow the repairs to continue on the advice of SVJ's lawyers. Please continue to be extra careful around the entrances to the buildings in front of which the work is taking place. If possible, use the rear entrance or entrance through garages

We apologize for inconvenience.

 

Members of the committee and administration

sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému