Shromáždění vlastníků // Annual assembly

Hlavní stránka Aktuality Shromáždění vlastníků // Annual assembly

21.10.2020

Vážení vlastníci,

     dovolujeme si Vás tímto informovat, že z důvodu současné pandemické situace, která s ohledem na bezpečnost neumožňuje konat pravidelné shromáždění vlastníků prezenčně, Vám veškeré zprávy a informace obvykle předkládané osobně na shromáždění budou tento rok sděleny písemně a nezbytná rozhodnutí, o kterých shromáždění hlasuje, budou přijata postupem per rollam (přijetí rozhodnutí mimo zasedání shromáždění). Využití rozhodování per rollam umožňuje čl. VIII. Stanov, ve kterém je též podrobně upraven příslušný postup.

Ve věci tedy bude postupováno dle následujícího harmonogramu:

  1. Ve dnech 29.10. až 9.11.2020 budou na recepci Korunního dvora k vyzvednutí obálky

s následujícími dokumenty:

                a)            Zpráva o činnosti výboru

                b)           Zpráva o správě

                c)            Zpráva o hospodaření

                d)           Technická zpráva o stavu budovy

                e)           Zpráva o vývoji kauzy STRABAG

                f)            Plán oprav a investic

g)            Účetní závěrka za r. 2019

                h)           Návrh rozpočtu na r. 2021

                i)             Listina s kandidáty na členy výboru

j)             Hlasovací listina s návrhy rozhodnutí – (i) odvolání/volba členů výboru, (ii) schválení účetní závěrky za r. 2019, (iii) schválení rozpočtu na r. 2021

                k)            Pokyny pro vyplnění listiny s návrhy rozhodnutí

               

                U jednotek v podílovém spoluvlastnictví či v SJM budou dokumenty předány pouze osobě, která předloží své zmocnění, jakožto společného zástupce ve smyslu § 1185 odst. 2 občanského zákoníku.

 

  1. Ve dnech 10.11. a 11.11.2020 budou zbylé nevyzvednuté obálky rozesílány doporučeně na adresy uvedené v seznamu členů SVJ.

 

  1. Pro platnost hlasování je třeba, aby vyplněná hlasovací listina byla podepsána úředně ověřeným podpisem hlasujícího. Lhůta pro doručení hlasovací listiny výboru SVJ bude činit 30 dnů, v případě jejího nedoručení v dané lhůtě, platí, že člen společenství s návrhem nesouhlasí.

 

Veškeré podklady budou rozeslány též emailem a budou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách v sekci: http://www.korunni810.cz/o-svj/shromazdeni/2020-1/. Návrhy rozhodnutí budou zveřejněny též na vývěsce ve společných prostorách domu.

 

SVJ přistoupilo ke shora uvedenému způsobu s ohledem na nouzový stav a nejasný další vývoj světové zdravotní krize. S ohledem na zásadní význam přijímaných rozhodnutí Shromážděním si Vás dovolujeme zdvořile požádat o maximální součinnost.

 

V případě dotazů se obraťte na recepci nebo přímo na pracovníky Správy, kde budou veškeré podklady též uloženy.

 

S pozdravem Vaše Správa objektu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear owners,

     We would like to inform you that due to the current pandemic situation, which does not allow a regular assembly, all reports and information normally presented at the assembly will be communicated to you in writing and the necessary decisions to vote on will be taken by per rollam procedure (decision-making outside meetings). The use of per rollam decision-making is allowed by Article VIII. of the Articles of Association, which also set out in detail the relevant procedure.

The procedure will be as follows:

  1. From 29th of October to 9th of November 2020, there will be envelopes prepared for you to pick up at the reception of Korunní dvůr. The envelopes will contain the following documents:

                a)            Report on the Committee’s activity

                b)           Report on the Administration’s activity

                c)            Report on the business management

                d)           Technical report on the condition of the Building

                e)           Report on STRABAG case

                f)            Repair and investment plan

g)            Financial statements for the year 2019

                h)           Draft budget for the year 2021

                i)             List with Committee members candidates

j)             Ballot paper with draft decisions – (i) removal/election of Committee members, (ii) approving Financial statements for the year 2019, (iii) approving budget for the year 2021

                k)            Instructions for completion of ballot paper

               

                In the case of units in co-ownership or in community property of spouses, the documents will be handed over only to the person who submits his/her authorization as a joint representative in the sense of § 1185 para. 2 of the Civil Code.

 

  1. The remaining uncollected envelopes will be sent by registered mail to the addresses listed in the list of members of Association of unit owners.

 

  1. The completed ballot paper must be signed by an officially verified signature of the voter. The deadline for delivery of the ballot paper to the Committee will be 30 days. In case of non-delivery within the given deadline, it is considered that the unit owner does not agree with the draft decision.

 

All the necessary documents will be sent by e-mail, by post and will be available in electronic form on the website in the section: http://www.korunni810.cz/o-svj/shromazdeni/2020-1/. Draft decisions will also be published on a notice board in the common areas of the house.

 

We apologize for the inconvenience caused by the necessity to proceed as described above. At the same time, due to the fundamental importance of the whole matter, we politely ask you for maximum cooperation.

 

In case of any questions, please contact the reception or the property management directly.

 

Regards 

 

Your property management

               

 

sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému